A Kormány 318/2014. (XII.13.) Kormányrendeletével, 2014. december 31-ével megszüntette a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt s módosította a munkavédelmi hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat. Az alábbiakban ismertetjük a módosítások lényegét:

1.      A 2014. december 31-ével megszüntetett Nemzeti Munkaügyi Hivatal feladatait – néhány kivételtől eltekintve – a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter vette át.

2.      Az elsőfokú munkavédelmi hatóság továbbra is a megyei (fővárosi) kormányhivatalok szervezeti keretében, mint munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség működik. A hatósági feladatokat továbbra is a munkavédelmi felügyelők látják el, bírságot továbbra is csak a felügyelőség vezetője szabhat ki.

3.      A munkavédelmi felügyelőségek szakmai irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el.

4.      A Munkavédelmi Információs Rendszer  szolgáltatásait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter  és Magyar Bányászati és Földtani Hivatal − mint munkavédelmi hatóságok − szervezeti keretében önállóan létrehozott, de a hatósági tevékenységtől elkülönülő munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatok végzik.

5.      A munkabiztonsági szakértői engedélyek kiadásának hatásköre a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterhez került.

6.      Lényeges változás, hogy az alábbi munkavédelmi hatósági feladatokban elsőfokon a népegészségügyi szakigazgatási szerv, másodfokon pedig az országos Tisztifőorvosi Hivatal szakhatóságként vesz részt:

a)      a munkahelyen munkájuk során veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel kapcsolatos expozícióban foglalkoztatott munkavállalók egészségvédelmét biztosító feladatokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságát,

b)      a biológiai tényezőket,

c)       a munkahelyi légszennyezőket,

d)     a zajt,

e)      a rezgést,

f)       az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását,

g)       a munkahelyi hulladékkezelést,

h)      a munkahelyi természetes és mesterséges megvilágítást,

i)        a munkahelyi természetes és mesterséges szellőzést,

j)        a rendkívüli hőmérsékleti körülményeket,

k)      a túlnyomásos munkakörülményeket,

l)        a foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítását és munkavédelmi feladatainak ellátását

érintő szakkérdésekben, a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségre vonatkozóan.

7.      A foglalkozási megbetegedésekben szenvedők szakvizsgálatát és a megbetegedések foglalkozási eredetének elbírálását az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el.

8.      Az OTH látja el a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi kutatással kapcsolatos feladatokat, valamint a munkahigiénés és foglalkozásegészségügyi szervnek jogszabályban meghatározott feladatait.

9.      A kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve tekintetében a munkaegészségügyi feladatok – kivéve a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatásköröket  - szakmai irányítója az országos tisztifőorvos.

 

 

A fenti változásokat tartalmazó jogszabályok a Magyar Közlöny 2014. évi 175. számában találhatóak.